Hovedside

Informasjon
- Videointro
- Presentasjon
- Sagt om boka
- Nytt i 4.utgave
- Bruk av boka
- Innholdsfortegnelse
- Stikkordregister
- Prøvekapittel
- FAQ: spørsmål og svar
- Kjøp boka


Ressurser
- Installasjonshjelp
- Kodesnutter
- Løsninger
- Relevante kurs
- Trykkfeil
- Lenker
- Video


Diverse
- Tilbakemelding
- Diskusjonsforum
- Om forfatteren


 
 

Stikkordregister, Webprogrammering i PHP, 3. utgave

Hva fins i ei bok? Stikkordregisteret er en fin mulighet når du skal slå opp. Klikk for å gå direkte til ønsket bokstav:

Symboler og tall | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |

Du kan også:

  • rulle nedover siden og let etter ordet
  • bruke søkefunksjonen i nettleseren din, og skriv inn ordet du vil søke på
  • se på bruke PDF-versjonen (blir for eksempel finere ved utskrift)


Symboler og tall

%; se operatorer (modulo)
%d   155
&   92, 137
+   92
.htaccess   24, 325, 328, 383
?   92
@; se feil
\n   390
\r\n   390, 393
0x   45
3D; se grafikk
401-feil   322, 383

Til toppen

A

absolutt adressering   119
action   90
adgangskontroll   319
adresse; se URL
Ajax   35
alias   255

Apache   21
argument; se funksjoner
array; se matriser eller datatyper
ASCII   42, 155, 208, 307, 380, 387
assosiative matriser   83
autentisering; se sikkerhet
automagisk   92

Til toppen

B

bakgrunnsfarge   93
beslutninger   61
elseif   63
hurtignotasjon if   64, 377, 382
if   61
switch   64, 77
vise og behandle skjema   101
betingelse; se kontrollstrukturer
bilde   334
knapp i form av   216
lag et bildegalleri   221
lagre navn i database   277

boolean; se datatyper
boolske operatorer; se operatorer
boolske verdier   53
break   65, 76

Til toppen

C

case; se beslutninger
casting; se datatyper
checkbox; se skjema (avkrysningsboks)
class   357
continue   76
cookie   183
lese innhold i   187
opprette   185
slette   189, 381
tredjeparts   191
vedlikehold av   190
Cross Site Scripting   152, 221, 227, 294
CSS; se stilsett

Til toppen

D

databaser   230, 260
behandle datoer   280
PHP-funksjoner   259
SQL-funksjoner   254
SQLite   368
webbasert grensesnitt   271
datatyper
array (matrise)   82
boolean   45
endre   46
konvertering   47
lese   46
NULL   45, 273
numeriske   44
resource   45, 260
returverdi fra funksjoner   147
string   42
datoer

finne antall sekunder   51

finne ukedag   65

i SQL   273
lage tidsstempel   162
spesielle koder   161
tidsstempel   162, 274
vise nye nyheter   280
default   65
die   76
DocumentRoot   25, 28
dokumentasjon av funksjoner   147
dollartegn   41, 43

Til toppen

E

echo   32
e-post
automatisk utsendelse   142
innloggingsinformasjon i   175
mail()   142, 182
send som HTML   393
validere adresse   316
escape characters   42, 142, 209, 389
exit   76

Til toppen

F

feil

debugging   166
failed to open stream   213
feilmelding GD   335
finne feil   386
finner ikke session-katalog   192


logging av   388
logiske feil   73
missing argument   132
MySQL-warning i PHP   267
parse error   96
SQL-error   247
try-catch   388
undertrykke feilmeldinger   198, 388

filer   207
EOF   210

kommaseparerte   390
lage gjestebok   216
lukke   210


opplasting   222, 277, 391
sikkerhet   227
vise filinformasjon   214
filtrere inngangsdata   304
flerdimensjonale matriser; se matriserform; se skjema
forrige   394
function   123
funksjoner   46, 122, 145
addslashes()   156
argument   122
array()   83, 379
array_walk()   159
behandle databaser   259
behandle dato og tidspunkt   160
behandle filer   209
behandle tekststrenger   149-155
bibliotek av   129
checkdate()   162
chr()   155, 380
closedir()   226
date()   39, 62, 75, 160
die()   277
dokumentasjon   147
dynamiske kall til   138
egendefinerte   123
empty()   48, 225, 276, 281, 382
ereg()   315
error_log()   389
explode()   158, 286
fclose()   209
feof()   209
fgetcsv()   390
fgets()   209
file()   209
file_exists()   227
file_get_contents()   393
flock()   214
fopen()   209, 389
func_get_args()   167
fwrite()   209, 330, 389
gd_info()   334
getimagesize()   226
gettype()   46
hashfunksjon   152, 307
header()   197, 336, 350, 385
htmlentities()   152, 221, 294, 313, 387
imagecolorallocate()   337
imagecreate()   337
imagedestroy()   337
imagefilledarc()   349
imagefontwidth()   346
imagejpeg()   337
imagepng()   340
imagestring()   342
imagestringup()   342
implode()   158, 377
in_array()   387
innebygde   145
is_numeric()   47
isset()   48, 103, 187, 193, 281, 382
koble til en database   268
kobleTil()   268
lage grafikk   339, 341
list()   159, 378, 379
mail()   142, 182, 393
matematiske   146-148
md5()   152, 307
min()   146
mktime()   162
move_uploaded_file()   223
mysql_close()   259
mysql_connect()   259
mysql_error()   267, 389
mysql_fetch_array()   259, 312
mysql_query()   259
mysql_real_escape_string()   304
mysql_select_db()   259
nl2br()   156, 393
number_format()   154
opendir()   226
ord()   155
phpinfo()   25, 227, 239
print()   65
print_r()   100, 166, 189
printf()   155
rand()   152, 380
returverdi   124
session_start()   193, 384
setcookie()   185, 189, 382
settype()   46
sprintf()   390
SQL   254
SQLite   371
sqlite_close()   369
sqlite_fetch_array()   369
sqlite_open()   369
sqlite_query()   369
str_ireplace()   225
str_repeat()   155
strlen()   316
substr()   378
time()   162
trim()   155, 387
unset()   48
valgfrie argumenter   136
var_dump()   46, 166
variere antall argumenter   167
vise informasjon om filer   214

Til toppen

G

GET   91
GIF   335
global   394
grafikk
automatisk generering   334
dynamikk og interaktivitet   342, 385
formater   335

lage bilde med IMG-taggen   340
lage geometriske figurer   341
lage menyknapper   345
RGB-verdi   335
tall fra database   347
tredimensjonal   347

Til toppen

H

hacking   292, 301

hashfunksjon   152, 307
header
Content-Disposition   351
Content-type   336, 351

HTTP-headere   184

lage bilde   336
lage regneark   350
Referer   200
skape 401-feil   323
heredoc syntax; se tekststrenger
hidden; se skjema (skjulte elementer)
hjelp   376
htaccess; se .htaccess
HTML   27
e-post i form av   393
HTTP   174
HTTP Basic   383
httpd.conf   24, 25
HTTP-headere; se header

Til toppen

I

image   216
IMG   340
include   111
include_once   121
include_path   121
indeksering   83
informasjonskapsler; se cookie
inkludering   110
innebygde funksjoner   145
innlogging   297, 384
innstillinger   24
installasjon   21
phpMyAdmin   240
intelligente internettsider   114-118

ISP   20, 33, 201, 238, 368

Til toppen

J

JavaScript   35, 113, 151, 266, 311
JPEG   335

Til toppen

K

kildekode   29, 44, 292
klient   27
kokebok   376
kommentarer   34, 302
konfigurasjon
.htaccess   326

vise med phpinfo()   25
konstanter   57, 386, 389
kontrollstrukturer   60
avslutning   75-76
betingelse   61konvertering   47
kryptering   153

Til toppen

L

LAMP   22, 238
linjeskift; se escape characters
Linux   22
localhost   25, 30, 31
location   385
logg inn   384
logg ut   384
logging   329, 388, 393


behandle matriser   84
do while   70
for   70
foreach   86
foreach til skjemabehandling   100
teller   71
uendelige   69
while   68

Til toppen

M

Mac   22
mail; se e-post
MAMP   22, 23, 25, 238, 240, 294, 334
manual; se PHP
matriser
assosiative   83
fra matrise til tekst (implode)   158, 377
fra tekst til matrise (explode)   158

indeksering   83
komplekse (flerdimensjonale)   86
konvertere til variabler   378

skjemaelement med multiple   115
sortering   156
superglobale   92, 104, 187, 193, 224
syntaks   82
md5   152, 307
method   90

MIME-type   351
multiple   115
MySQL   237
privilegier   305

mysqli   238, 269

Til toppen

N

neste   394
NULL; se datatyper

Til toppen

O

objektorientering
egenskap   357
klasse   356
metode   357
PHP 5 vs. PHP 4   356
objektorientering, OOP   356, 376
omdirigering   197, 322, 383, 385
operatorer
aritmetiske   50
logiske   52, 63
modulo   51

sammenlikning   51, 386


tilordning   48
opplasting av filer   391
oppskrift   376
option; se skjema (nedtrekksliste)
OSX   22
output-buffering   352

Til toppen

P

parameter; se funksjoner (argument)
parser; se tolker
passord   97, 105, 152, 175, 197, 296, 307, 326, 379
passordfil   326
passordsjekk   297
password; se skjema (passordfelt)
PDF   352
PEAR   242, 373, 394
personalisering   392
PHP   18
CSS og PHP   62
fordeler   18-20
historikk   18
HTML og PHP   31, 380
JavaScript og PHP   35, 114
manual   142, 147
optimalisering   56
PHP 5   356
PHP-tolker   30
versjon   148
php.ini   23, 26, 192, 195, 227, 388, 391
PHP_SELF   104, 185, 197
phpinfo; se funksjoner, phpinfo()
phpMyAdmin   240, 243
PHPSESSID   194
PNG   335
POST   95
PostgreSQL   237

private   358
privilegier   305
problem   377

program; se script
programvare   20-??
MySQL   237
phpMyAdmin   240
public   358

Til toppen

Q


Til toppen

R

radio   99
redirigering, se omdirigering
Referer   200
register_globals   104, 201
regneark   350

relativ adressering   112
require   111
return   122
RGB-verdi   335

Til toppen

S

sammenlikning; se operatorer
script   28
select   90, 115, 163

server; se tjener
sessions   192, 193
hijacking   200
innlogging   197, 384

sessionID   194
SID   195
sikkerhet   199, 200
slette informasjon fra   194
SSL   201
starte   193
utlogging   384
SID; se sessions
sikkerhet
adgangsbegrensning   383
autentisering   197, 297, 319, 325
autentisering med .htaccess   325
autentisering med cookies   321
autentisering med HTTP   322
autorisering   319
Basic realm   324
hacking   292, 301
informasjonslekkasje   281
innlogging   384
kildekode   292
klientvalidering   312
logg inn   384
logg ut   384
logging   329
passord   97, 105, 296, 307, 326
privilegier   305
register_globals   104
sessions   199, 200
SQL-injection   299, 370
SSL   201, 295, 323
tjenervalidering   312, 315

utlogging   384
validering av inngangsdata   310, 386
XSS   152, 221, 227, 294
SimpleXML   361
skjema   89
action   90, 104
avkrysningsboks   98, 381

filopplasting   222

forklaring   89
GET   91
hidden   179
image   216
knapp   100
listeboks   115
method   90
multiple   115
nedtrekksliste   90, 163

oversiktlig behandling av   382
passordfelt   97
POST   95
radioknapp   99
selected   381
skjulte elementer   179, 196
tekstfelt   90
textarea   142, 287
vise og behandle i samme fil   101
sortering   156, 249


SQL   236
alias   255
ALTER TABLE   254
betingelser (where)   250
COUNT()   255
CREATE DATABASE   246
CREATE TABLE   246, 273
datatyper   243
datoer   273
DELETE   252, 285
DROP   251
DROP DATABASE   246
endre informasjon   253
endre tabellstruktur   254
funksjoner   254
hente informasjon   248
INSERT   247
JOIN   256
jokertegn   251
lage en tabell   246
LIKE   251
LIMIT   251
MAX()   255
MIN()   255
NOW()   280
opprette en database   246
ORDER BY   249
oversikt over kommandoer   242
PASSWORD()   307
REPLACE   253
SELECT   248
sette inn informasjon   247
SHOW DATABASES   246
slette informasjon   252, 391
sortere   249
SQL-injection   299
triggere   391

UPDATE   253, 391
USE DATABASE   246
WHERE   250, 300
SQL-injection   299, 370
SQLite   241, 368
SSL   201, 295, 323
stilsett   62
strenger; se tekststrenger
string; se datatyper
submit   100
superglobale matriser   92, 104, 187, 193, 224
switch; se beslutninger

Til toppen

T

tabell   234
tabulator; se escape characters
tall; se datatyper (numeriske)
tekststrenger   42, 148
behandle med SQL   251

fra matrise til tekst (implode)   158, 377
fra tekst til matrise (explode)   158

heredoc syntax   55
i bilder   342

skrive ut til skjerm   32, 155

teller   71, 194, 211, 213
Templates   362
Smarty   367
systemer   366
text; se skjema ( tekstfelt)
textarea; se skjema
this   358
tid; se datoer
tidsstempel   162, 274
tilfeldige tegn   379
tilgangskontroll   319
tilkobling   260
tilstandsbevaring   174
timestamp; se tidsstempel
tjener   27
tolker   30
tredimensjonal grafikk   347
triks   376
try-catch   388

Til toppen

U


URL   27, 91, 174-178
utlogging   383, 384

Til toppen

V

validering av inngangsdata   310, 386

variabler   38
bytte innhold   379
deklarering   39
global   133, 135, 394
i tekststrenger   39, 56
lokale   133

referanser til   137
sjekke eksistens av   48
static   135


Til toppen

W

WAMP   22, 23, 25, 238, 240, 294, 334

webrot   121
webtjener; se Apache
Windows   22

Til toppen

X

XHTML   27, 34
XML   360
dokument   361
SimpleXML   361
Templates   367
XSS; se Cross Site Scripting